Gwiriwr Budd-daliadau: Beth allech chi ei hawlio?

Gwiriwr Budd-daliadau

Mae'r teclyn hwn wedi'i gynllunio i'ch helpu i ddod o hyd i wybodaeth yn hawdd am y cymorth ariannol a allai fod ar gael i chi.

Gofynnir nifer fach o gwestiynau i chi am eich amgylchiadau eich hun. Yna bydd y teclyn yn eich cyfeirio at ragor o wybodaeth am gymorth ariannol a allai fod ar gael i chi, yn seiliedig ar yr ymatebion a roddwch.

  • Nodwch, os yw'ch atebion yn awgrymu y gallech fod yn gymwys i gael cymorth, nid yw hyn yn gwarantu cymhwysedd. Mae meini prawf cymhwysedd bellach yn berthnasol i'r holl fudd-daliadau neu gymorth ariannol.
  • Ni ellir hawlio rhai budd-daliadau ochr yn ochr ag eraill, a gallai cyflwyno cais ddod ag unrhyw fudd-daliadau presennol a chewch i ben. Dylech ddarllen y meini prawf cymhwysedd am unrhyw fudd-dal yn llawn cyn gwneud cais.
  • Mae'r teclyn hwn yn cwmpasu'r prif fudd-daliadau a chymorth ariannol sy'n debygol o fod ar gael i chi os ydych wedi cael eich effeithio'n ariannol gan goronafeirws (COVID-19). Os cewch eich cyfeirio at fudd-dal penodol neu fath o gymorth ariannol, efallai y bydd eraill ar gael i chi o hyd. Gallwch ddefnyddio cyfrifiannell budd-daliadau i wirio'ch cymhwysedd llawn i gael cymorth ariannol.

Mae'r llywodraeth yn cynnig cymorth ariannol i lawer o bobl sydd wedi cael eu heffeithio gan goronafeirws (COVID-19). Ewch i wefan Cymorth Cyflogaeth a Budd-daliadau i ddarganfod mwy am y gefnogaeth ariannol sydd ar gael a sut i wneud cais.

Cam 1

Ydych chi rhwng 18 oed ac Oedran Pensiwn y Wladwriaeth?

Dewiswch eich ymateb o'r rhestr isod i symud ymlaen i'r cam nesaf:

Ymwadiad

Nid yw'r Adran Gwaith a Phensiynau yn cadw'r wybodaeth rydych yn ei darparu trwy ddefnyddio'r Gwiriwr Budd-daliadau hwn. Dim ond i sicrhau bod y teclyn hwn yn rhoi'r arweiniad priodol i chi y defnyddir y wybodaeth a rowch.

Ni ofynnir i chi am unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddiadwy gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, oni bai neu hyd nes y byddwch yn cyflwyno cais am fudd-dal trwy wefan GOV.UK.

Mae siarter gwybodaeth bersonol yr Adran Gwaith a Phensiynau yn esbonio sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol.

Hygyrchedd

Darllenwch y Datganiad Hygyrchedd ar gyfer yr teclyn hwn.

Saesneg / English

Mae'r teclyn hwn ar gael yn Saesneg / This tool is available in English.