Cam 2 o 2: Beth allech chi ei hawlio?

Cam 2 o 2

Mae Credyd Cynhwysol ar gael i'r rheini sy'n 16 neu'n 17 oed mewn nifer gyfyngedig o amgylchiadau.

I ddarganfod a allech fod yn gymwys i wneud cais, darllenwch y meini prawf cymhwysedd llawn ar gyfer Credyd Cynhwysol.

  • Os oes gennych allu cyfyngedig i weithio oherwydd cyflwr iechyd neu anabledd, efallai y gallwch hawlio Lwfans Cyflogaeth a Chymorth Dull Newydd. Mae meini prawf cymhwysedd llawn yn berthnasol.
  • Os ydych yn gweithio, ond ar hyn o bryd yn methu â gweithio oherwydd eich bod yn sâl, yn hunan-ynysu neu'n cysgodi oherwydd coronafeirws (COVID-19), neu oherwydd salwch neu gyflwr iechyd nad yw'n gysylltiedig â choronafeirws, efallai y byddwch yn gymwys i gael Tâl Salwch Statudol . Darganfyddwch fwy am Dâl Salwch Statudol.

Atebion blaenorol

  • Eich ateb i Gam 1 oedd: “Rwyf yn 16 neu'n 17 oed”

Dechrau eto

Dechrau eto o Gam 1

Ymwadiad

Nid yw'r Adran Gwaith a Phensiynau yn cadw'r wybodaeth rydych yn ei darparu trwy ddefnyddio'r Gwiriwr Budd-daliadau hwn. Dim ond i sicrhau bod y teclyn hwn yn rhoi'r arweiniad priodol i chi y defnyddir y wybodaeth a rowch.

Ni ofynnir i chi am unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddiadwy gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, oni bai neu hyd nes y byddwch yn cyflwyno cais am fudd-dal trwy wefan GOV.UK.

Mae siarter gwybodaeth bersonol yr Adran Gwaith a Phensiynau yn esbonio sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol.

Hygyrchedd

Darllenwch y Datganiad Hygyrchedd ar gyfer yr teclyn hwn.

Saesneg / English

Mae'r teclyn hwn ar gael yn Saesneg / This tool is available in English.